Poznaj kryteria, które wprowadziła nowelizacja Prawa Farmaceutycznego w zakresie powstawania nowych aptek.

                                                                                                                                

Monika Błońska - Radca prawny.  Departament Doradztwa Podatkowego i Prawnego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa
Monika Błońska - Radca prawny
Departament Doradztwa Podatkowego i Prawnego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

W dniu 25 czerwca 2017 roku weszły w życie przepisy niosące za sobą rewolucyjne zmiany w zakresie działalności farmaceutów. Nowelizacja, wprowadzająca zasadę „Apteki dla Aptekarza” reguluje warunki uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Warunki te powinien znać przede wszystkim każdy podmiot planujący otworzyć aptekę, ale również osoby prowadzące apteki, w przeciwnym wypadku narażą się na odmowę wydania zezwolenia, jego cofnięcie bądź wygaśnięcie.

Nowe przepisy przewidują trzy rodzaje kryteriów, które wpływać będą na uzyskanie nowego zezwolenia.

  1. W myśl kryterium demograficzno–geograficznego, nowa apteka będzie mogła być otwarta, jeżeli w gminie jej położenia liczba mieszkańców przypadających na jedną aptekę przekroczy 3000 osób, a odległość od najbliższej apteki  wynosi co najmniej 500 metrów w linii prostej.
  2. Wprowadzenie kryterium specjalizacji powoduje, że właścicielem nowej apteki może być jedynie farmaceuta indywidualny, a także spółka jawna albo partnerska mająca w swym składzie osobowym wyłącznie wspólników bądź partnerów będących farmaceutami. Warto przy tym wiedzieć, że organ może cofnąć zezwolenie w przypadku utraty przez wspólnika spółki aptekarskiej statusu farmaceuty (dotyczy zezwoleń wydanych po wejściu w życie przepisów).
  3. Kryterium ilościowe, mające na celu zapobiegać koncentracji dużej liczby aptek w ręku jednego podmiotu (zwłaszcza sieci aptekarskich) będzie spełnione, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie posiada bezpośrednio lub pośrednio (poprzez uczestnictwo w spółkach, spółki zależne itp.) mniej niż 4 apteki.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wyda pozwolenie na otwarcie apteki w przypadku spełnienia wszystkich powyższych kryteriów, a także złożenia stosownych do tego dokumentów.

Czy sukcesja apteki jest możliwa?

Zezwolenia wydane przed wejściem w życie nowelizacji zachowują swoją moc. Nowelizacja przewiduje, że do branży aptekarskiej nie mają zastosowania przepisy kodeksu spółek handlowych dotyczące tzw. sukcesji uniwersalnej w przypadku przekształcenia, połączenia lub podziału spółek prawa handlowego. Oznacza to, że w przypadku takiej zmiany organizacyjnej, zezwolenie na prowadzenie apteki wygaśnie.

W przypadku śmierci aptekarza, zezwolenie przejdzie na spadkobierców tylko pod warunkiem, że będą posiadali status farmaceuty i złożą odpowiedni wniosek aktualizacyjny w terminie 12 miesięcy od chwili śmierci spadkodawcy.

W myśl znowelizowanych przepisów możliwe będzie przeniesienie apteki na podmiot trzeci (np. w drodze sprzedaży lub darowizny) pod warunkiem, że nabywca będzie spełniał warunki ustawowe – status farmaceuty lub odpowiednią formę organizacyjną – a adres apteki nie ulegnie zmianie. W przeciwnym wypadku z chwilą zbycia zezwolenie utraci ono moc.

Przepisy dają zatem możliwość sukcesji apteki, jednak możliwości te, w stosunku do poprzedniej regulacji, są dużo bardziej ograniczone. Tym większego sensu nabiera w tym stanie prawnym przygotowanie racjonalnego planu sukcesji, który uchroni aptekę przed utratą bytu prawnego.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!