Regulamin quizu Hedrin - Wszy? Wykluczone.

§ 1
[Definicje]

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Organizator Konkursu
  QAH Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. inż. Stefana Skrzywana 6, 93-588 Łódź, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 531931, NIP 7262655361, REGON 360155815, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  odpowiedzialny za techniczną stronę konkursu i działający w imieniu Sponsora Konkursu.
 2. Sponsor Konkursu
  STADA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ulicy Al. 3 maja 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000194533, NIP 123-10-13-701, Regon 015667899 reprezentowaną przez: Krzysztofa Steca. Odpowiedzialny za ufundowanie, zorganizowanie i przyznanie nagród.
 3. Konkurs
  konkurs dla farmaceutów i techników farmacji w serwisie internetowym www.ezamowienie.pl w sekcji sponsorskiej Hedrin® na warunkach wynikających z treści niniejszego Regulaminu.
 4. Formularz konkursowy
  formularz zawierający oświadczenie o przystąpieniu do Konkursu wraz z formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych lub w celach marketingowych.
 5. Komisja Konkursowa
  zespół osób wyznaczonych przez Sponsora Konkursu z grona osób wskazanego przez Organizatora Konkursu do czuwania nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Komisję Konkursową stanowią: Amadeusz Tomczak, Agnieszka Szol.
 6. Uczestnik
  farmaceuta/technik farmacji (osoba fizyczna), który biorąc udział w Konkursie, posiada aktualne prawo do wykonywania zawodu, który wszedł na stronę www.ezamowienie.pl w sekcje sponsorską linii produktów marki Hedrin® oraz spełnił wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

§ 2
[Postanowienia ogólne]

 1. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego Regulaminu. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 2. Konkurs związany jest z promocją i reklamą Sponsora Konkursu.
 3. Konkurs jest konkursem z dziedziny nauki, którego celem jest zwiększenie wiedzy Uczestników na temat nowoczesnej linii produktów Hedrin® do leczenia i profilaktyki wszawicy.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wejście na portal ezamowienie.pl i przejście do sekcji sponsorskiej Hedrin® i:
  • Zapoznanie się z materiałami dotyczącymi linii produktów marki Hedrin®,
  • Rozwiązanie quizu,
  • Poprawne wypełnienie Formularza konkursowego.
 5. Nad sprawnym przebiegiem Konkursu, poszczególnych elementów czuwa Komisja Konkursowa.
 6. Użytkownik może uczestniczyć w Konkursie wielokrotnie, przy czym nagrody przyznawane są tylko jednokrotnie, pierwszym 50 osobom, które poprawnie wypełniły Quiz.
 7. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik ani osoba współpracująca na jakiejkolwiek podstawie prawnej z Organizatorem lub Sponsorem Konkursu i ich najbliżsi, przez co należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
 8. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Uczestnicy quizu oświadczają, że są konsumentami w rozumieniu prawa.
 10. Zakazane jest podawanie bezprawnych lub nieprawdziwych informacji, w szczególności adresu e-mail nienależącego do Uczestnika.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy nagrodzony Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora związanych z Konkursem.
 12. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 13. Zgłoszenie do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3
[Zasady uczestnictwa w Konkursie]

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonywanie zawodu farmaceuty lub technika farmacji i podanie następujących danych osobowych Uczestnika w Formularzu konkursowym:
  • imienia
  • nazwiska
  • numeru PWZF (w przypadku magistrów farmacji)
  • adresu zamieszkania
  • adresu e-mail
  • numeru telefonu
 2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób posiadających największą wiedzę z dziedziny nauki - zwycięzcy - spośród Uczestników, którzy wezmą udział w Konkursie.
 3. W konkursie dla Uczestników dostępny jest quiz w serwisie www.ezamowienie/index.php/hedrin
 4. Konkurs trwa od 05.11.2018 do 30.11.2018 roku.
 5. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na pytania z możliwie jak najmniejszą liczbą błędów.
 6. Za błąd uważa się udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi.
 7. W Konkursie Uczestnik ma za zadanie zapoznać się z opublikowanym materiałem na stronie www.ezamowienie/index.php/hedrin oraz rozwiązać Quiz.
 8. Quiz składa się z 6 pytań, za każdą poprawną odpowiedź można otrzymać 1 punkt.
 9. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi w quizie, Uczestnik poproszony zostanie o wypełnienie Formularza konkursowego. Jego uzupełnienie jest warunkiem koniecznym do uzyskania ewentualnej nagrody.

§ 4
[Zasady przyznawania nagród]

 1. Po zakończeniu Konkursu zostanie wyłoniona grupa 50 zwycięzców, którzy osiągnęli w nim najlepsze wyniki.
 2. Nagrody w ramach Konkursu otrzymują ci Uczestnicy, którzy prawidłowo wypełnili Formularz konkursowy oraz w quizie zebrali największą ilość punktów.
 3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Uczestników w Konkursie zbierze tę samą liczbę punktów, o przyznaniu nagrody będzie decydować termin rozwiązania Quizu.

§ 5
[Nagrody]

 1. Każdemu zwycięzcy Konkursu zostanie przyznana nagroda rzeczowa w o wartości poniżej 100 zł brutto – torba na ramię.
 2. Z uwagi na charakter konkursu, związany z promocją i reklamą Sponsora Konkursu nagrody będą opatrzone logiem sponsora.
 3. W Konkursie do wygrania jest 50 nagród.
 4. Nagrody są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 5. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, nagrody podlegają gwarancji na zasadach ogólnych, przewidzianych i udzielonych przez ich producenta oraz określonych w odpowiednich dokumentach gwarancyjnych – jeśli zostały przewidziane.

§ 6
[Powiadomienie zwycięzcy Konkursu]

 1. Organizator Konkursu powiadomi Uczestnika Konkursu o wygranej za pośrednictwem adresu e-mail.
 2. Nagrody dla zwycięzców Konkursu zostaną przekazane laureatom za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Nagrody zostaną dostarczone w terminie do 31 dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 3. Nagrody dostarczane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7
[Reklamacje i skargi dotyczące rozstrzygnięcia Konkursu]

 1. Reklamacje lub skargi ze strony Uczestników Konkursu dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu powinny być składane najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia danej edycji e-mailem na adres organizatora, pisemnie za pośrednictwem poczty z dopiskiem „reklamacja konkursowa – ezamowienie.pl –sekcja sponsorska Hedrin®, na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w siedzibie Organizatora.
 2. Reklamacje lub skargi powinny zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu, numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis podstaw reklamacji lub skargi.
 3. Po otrzymaniu reklamacji lub skargi, Komisja Konkursowa rozpatrzy ją w terminie 14 dni od daty otrzymania takiej reklamacji lub skargi.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
 5. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników dotyczące rodzaju, jakości i innych właściwości nagród są wyłączone, za wyjątkiem użyteczności nagrody, rozumianej jako zdatność do użytku zgodnie z jej przeznaczeniem w chwili obioru przez Uczestnika.

§ 8
[Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie ezamowienie.pl w sekcji sponsorskiej Hedrin®
 2. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Konkursu lub do jego wcześniejszego zakończenia, przy czym możliwe jest to jedynie w stosunku do nierozpoczętych jeszcze etapów konkursu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację ze stosownym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie na stronie www.ezamowienie/index.php/hedrin
 3. Administratorem danych osobowych jest Sponsor Konkursu. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności dostępnej na stronie ezamowienie.pl ww sekcji sponsorskiej Hedrin®. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu:
  • realizacji Konkursu w imieniu Sponsora Konkursu,
  • doręczenia nagrody,
  • celów marketingowych, jeśli Uczestnik Konkursu wyrazi dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu.
 4. Organizator Konkursu może wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych. Wyniki Konkursu nie zależą od przypadku, a jedynie od osobistych działań i kwalifikacji uczestników Konkursu. Uczestnictwo w niniejszym Konkursie nie zależy jakkolwiek od nabycia jakiegokolwiek produktu, losu bądź usługi oraz nie jest w żaden sposób związane z preferencją przez uczestnika Konkursu określonych produktów.
 6. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu oraz zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w Konkursie lub w działaniu - stosowanych do jego przeprowadzenia - rozwiązań technicznych, Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 7. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 02.09.2018 r.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!